IT業界資訊媒體
Browsing Tag

Spyware

【十國警方聯手】成功剷除遙距間諜程式

打擊跨國犯罪集團,每次都要動用好多警力,甚至要幾個國家嘅警方一齊合作先搞得掂。咁如果要打撃嘅,係跨國網絡犯罪集團呢?原來仲誇張!最近就發生咗一宗類似個案,結果要十個國家嘅警察聯手,先捉得晒所有嫌疑犯。 講緊嘅係 Imminent…