IT業界資訊媒體
Browsing Tag

RFID

【遙距偷匙】Keyless Go車主小心失車

科技愈發達,帶嚟嘅方便就愈多,好似以前揸車要周圍搵車匙先可以撻車,但自從有咗無車匙 Keyless Go 技術,只要車主袋住車匙喺身就得。不過,呢種無線識別嘅技術,亦令到受攻擊嘅層面加大,黑客利用意想唔到嘅方法,將車匙遙距拎到手,根據…