IT業界資訊媒體

2017最廢100個密碼組合出爐啦!

係時侯對一對,睇下有冇邊個係你用緊 ,中咗就真係恭喜你!係我就拿拿林改一改佢!唔好畀人知自己咁7呀!頭10個最廢有:

1. 123456
2. password
3. 12345678
4. qwerty
5. 12345
6. 123456789
7. letmein
8. 1234567
9. football
10. iloveyou

上年嘅1234同1234567890已經跌出十大,哎呀!點解呀!
想睇晒100個最廢密碼?可以上呢度,同联check下:https://goo.gl/Pv6152