IT業界資訊媒體
Browsing Category

主題報導

重點探討各類科技議題,走訪業內專家,為業界把脈。

【成也 AI,敗也 AI】新技術也帶來犯罪革命

AI 技術已經超速發展,曉開門嘅機械狗,無人駕駛汽車、飛機、輪船,以及一大堆人工智能乜乜物物… 方便之餘,殺到埋身嘅問題,唔止係份工仲有冇得撈咁簡單。AI 技術落入罪犯之手,後果比我地想像更嚴重,而且可能好快出現。 AI 技術帶來犯罪革命…