IT業界資訊媒體
Browsing Category

主題報導

重點探討各類科技議題,走訪業內專家,為業界把脈。

【轉用 5G 就安全?】少年你太天真了!

成日話科技日新月異,但係呢句說話唔係度度都套用到。求其舉個例子,你同我都用嘅手提電話網絡,就唔係咁與時並進喇!你可能話,唔係啩,5G 都嚟緊喇噃!如果我同大家講,手機網絡背後個通訊協議,係七十年代嘅產物,你又點睇呢? 唔係講笑,而家…

【成也 AI,敗也 AI】新技術也帶來犯罪革命

AI 技術已經超速發展,曉開門嘅機械狗,無人駕駛汽車、飛機、輪船,以及一大堆人工智能乜乜物物… 方便之餘,殺到埋身嘅問題,唔止係份工仲有冇得撈咁簡單。AI 技術落入罪犯之手,後果比我地想像更嚴重,而且可能好快出現。 AI 技術帶來犯罪革命…