IT業界資訊媒體

【小心中伏】智能門鎖選購貼士

而家個個人都話換智能門鎖,但你估個個智能門鎖都安全咩?其實近年有關智能門鎖漏洞嘅新聞層出不窮,好似 2015 年就有香港傳媒根據網上短片示範,自製膠片破解大圍名城屋苑嘅三星智能門鎖;上個月內地亦有人用一款特拉斯線圈,製造電磁脈衝 3 秒打開…